Menu

Chow Ho Fun or Mei Fun

(Grand Noodles) (Thin Rice Noodles)
63. Vegetable Chow Ho Fun $8.25
64. Pork Chow Ho Fun $8.55
65. Chicken Chow Ho Fun $8.55
66. Beef Chow Ho Fun $8.95
67. Shrimp Chow Ho Fun $8.95
68. House Special Chow Ho Fun $9.25
69. Singapore Chow Mei Fun $9.25